Администрация -> Документи 

Документи - Администрация

Документи - Администрация


    Във връзка с реализацията на проект „Успешни мерки за интегриране на уязвими групи на територията на община Хаджидимово“, договор № BG05M9OP001-2.018-0019/BG05M9OP001-2.018-0019-2014BG05M2OP001-C01, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ се набират лица за участие в предвидените по проекта дейности
-     01.12.2020г.
    Протокол

    Протокол

    Информация по проект " Домашни грижи за достоен живот" по Процедура: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
   качено : 09.07.2019г.

    СЪОБЩЕНИЕ във връзка с изпълнение на проект „ Успешни мерки за интегриране на уязвими групи на територията на община Хаджидимово“ на Община Хаджидимово, договор BG05M9OP001-2.018-0019-2014BG05M2OP001-C01
   качено : 26.06.2019г.

    ОБЯВА
   качено : 06.06.2019г.

    ОБЯВА
   качено : 02.04.2019г.

    ОБЯВЛЕНИЕ
   качено : 25.03.2019г.

    Обява
   качено : 08.03.2019г.

    Правила за достъп до обществена информация
   качено : 23.01.2017г.

    ПРИЛОЖЕНИЯ
   качено : 23.01.2017г.

    Обява
   качено : 14.12.2016г.


    Общински план за развитие на Община Хаджидимово 2014-2020г.
   качено : 17.07.2015г.

    Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане обществени поръчки в община Хаджидимово
   качено : 27.10.2014г.Архив на новините