Архив на новините 

2019-05-17
Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"
2019-05-15
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.
2019-05-13
Инвестиционно предложение от ЗП Огнян Попов
2019-05-13
ОБЯВА - ЗП ОГНЯН ИВАНОВ ПОПОВ
2019-05-08
Заповед № 117/02.05.2019 г. на кмета на община Хаджидимово
2019-05-08
Заповед № 116/02.05.2019 г. на кмета на община Хаджидимово, относно определяне на секция за гласуване на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението
2019-05-08
Заповед за избор на заявител по схема "Улилищен плод" и "Училищно мляко"
2019-04-22
Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"
2019-04-11
Уведомление за инвестиционно предложение от ВИА КЪНСТРАКШЪН ЕООД
2019-04-04
Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за провеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.
2019-03-27
Заповед № 79 от 22.03.2019 г. на кмета на община Хаджидимово за образуване на избирателните секции на територията на общината и утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адрес
2019-03-27
Проект за изменение на Наредба за управление и стопанисване на общинските горски територии, собственост на община Хаджидимово
2019-03-26
Проект за изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища, приета от Общински Съвет Хаджидимово
2019-03-18
Съобщение
2019-02-07
Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ОБЕКТ №1900-4 включващ подотдели 653"и" и 651 "а"
2019-02-07
Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ОБЕКТ №1900-3 включващ подотдели 353
2019-02-07
Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ОБЕКТ №1900-2 включващ подотдел 570
2019-02-07
Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ОБЕКТ №1900-1 включващ подотдел 484
2019-01-25
Инвестиционно намерение
2019-01-15
О Б Я В Л Е Н И Е
2018-12-28
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО
2018-11-13
Регистър на одобрените подробни устройствени планове 2018г.
2018-11-13
Регистър на издадените разрешения за строеж 2018г.
2018-11-13
Регистър на въведените в експлоатация строежи 2018г.
2018-11-13
Регистър на разрешените подробни устройствени планове 2018г.
2018-11-05
ОТМЯНА НА НАРЕДБА ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО
2018-10-25
Заповед № 236/23.10.2018г. на кмета на Община Хаджидимово за определяне на границите на районит, в които е организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци за 2019г.
2018-10-25
ОБЯВА
2018-10-18
СЪОБЩЕНИЕ изх. №40-00-91/17.10.2018 г. до собствениците на УПИ X-592 от квартал 6 по плана на село Копривлен, община Хаджидимово
2018-10-15
ПРАЗНИК НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВА
2018-09-14
ИЗМЕНЕНИЕ на НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ
2018-09-14
ИЗМЕНЕНИЕ на НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И КОНКРЕТНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТОВЕТЕ
2018-08-07
ОБЯВА
2018-07-05
Съобщение по чл. 149, ал. 6 от ЗУТ
2018-05-18
Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1800-5 , включващ подотдел 435 „к“ , находящ се на територията на Община Хаджидимово
2018-05-18
Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № № 1800-4 , включващ подотдел 577 „ж“ , находящ се на територията на Община Хаджидимово
2018-05-18
Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1800-3 , включващ подотдели 5 71 „а“, 5 71 „к“ 571„н“ 5 7 5„г“
2018-05-18
Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1800-2 , включващ подотдели 566 „ж“ и 566„у“
2018-05-18
Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1800-1 , включващ подотдели 390 „ж“, „и“, 548 „а“, „л“, „м“, „о“, „с“ и „р“
2018-05-08
Изграждане на паркинг с капацитет 20 коли в имот 072016 в землището на с.Абланица
2018-04-30
Обява за избор на допустими партнъори по ОПР РЧР
2018-04-19
Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1800-5 , включващ подотдел 435 „к“ , находящ се на територията на Община Хаджидимово
2018-04-19
Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № № 1800-4 , включващ подотдел 577 „ж“ , находящ се на територията на Община Хаджидимово
2018-04-19
Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1800-3 , включващ подотдели 5 71 „а“, 5 71 „к“ 571„н“ 5 7 5„г“
2018-04-19
Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1800-2 , включващ подотдели 566 „ж“ и 566„у“
2018-04-19
Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1800-1 , включващ подотдели 390 „ж“, „и“, 548 „а“, „л“, „м“, „о“, „с“ и „р“
2018-03-27
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС з а инвестиционно предложение: Изграждане на паркинг с капацитет за 20 леки коли в имот № 072016, местността "Илезица", землище на с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград
2018-02-20
Списък на класираните кандидати за длъжността „Главен архитект на община”
2018-02-05
Проект за Отмяна разпоредбата на чл. 61 ал.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кметовете, приета от Общински Съвет Хаджидимово
2018-01-30
Уведомление за инвестиционно предложение от "ЕЛДЕЯ-2013" ЕООД за изграждане на "ДЕСТИЛЕРИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА ОТ ЛЕЧЕБНО-АРОМАТНИ КУЛТУРИ"
Архив на новините