Архив на новините 

2021-12-03
Информация по изпълнение на Договор № BG06RDNP001-19.254-0001-C01/2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за Развитие на Селските Райони за периода 2014- 2020 г.
2021-11-02
ПОКАНА
2021-11-02
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
2021-10-27
Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на 500 броя дребни преживни животни/ агнета и ярета/в поземлен имот с идентификатор 77058.12.70, местност „Нишанлии“ по одобрените кадастрални карта и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово, обл. Благоев
2021-10-18
Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост в община Хаджидимово за 2021 година
2021-10-14
Инвестиционно предложение
2021-09-28
Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 г.
2021-09-23
Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за периода 2021г.
2021-09-22
Обява за проучване на строителни материали ,подземни богатства по чл.2,ал.1,т.5 от ЗПБ в площ "Благовец",разположена в землищата на с.Лъки и Копривлен,община Хаджидимово,област Благоевград
2021-09-17
ОБЯВЛЕНИЕ
2021-09-17
ОБЯВЛЕНИЕ
2021-09-17
Инвестиционно предложение : Преценяване необходимостта от ОВОС за „Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в строителни обекти , разположени на територията на област Благоевград и Кюстендил
2021-09-17
Инвестиционно предложение : Преценяване необходимостта от ОВОС за „Открит рудник за добив за добив на скално – облицовъчни материали, на площ 89,3 дка на находище „Беслен “ в землището на с. Беслен, община Хаджидимово, област Благоевград
2021-08-20
Фотографска изложба “Красотата на родния край”
2021-08-19
ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на Кабелна захранваща линия НН 1 Kv
2021-07-30
Съобщение за преценяване необходимостта от ОВОС за ИП " Изграждане на фотоволтаична централа в местността „Попарата“ с. Блатска, община Хаджидимово
2021-07-23
СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +
2021-07-01
Съобщение за провеждане на обучение на членовете на СИК
2021-06-24
Оползотворяване на отпадъци с кодове и наименование от група 17- отпадъци от строителство и събаряне на площадки,разположени на територията на област Благоевград "от " БЕТОН "ЕООД
2021-06-15
Покана – обявление за публично обществено обсъждане във връзка с изготвянето на проект на План за интегрирано развитие на Община Хаджидимово (ПИРО) за периода 2021-2027 г.
2021-06-15
ИНФОРМАЦИЯ
2021-06-14
Среща с г-н С.Христов - зам.областен управител
2021-06-04
Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в строителни обекти , разположени на територията на област Благоевград и област Кюстендил с възложител „ Променергомонтаж“ АД
2021-05-11
П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО
2021-05-10
Община Хаджидимово ОТКРИВА търгове с тайно наддаване за „Продажба на стояща дървесина на корен от общински горски територии” по реда на чл. 15-24 и чл. 29-33 във връзка с чл.46,т.1, чл.49, ал.1, т.2, чл. 65,ал.1 и чл.53ал.1 и ал.2 от Наредбата
2021-04-29
Обява на Решение № 342 от 14.04.2021г. за предоставяне концесия за добив на подземни богатствапо чл.2,ал.1,т.6 от ЗПБ на "Илинда"ЕООД с.Марчево от находище "Беслен"с. Беслен ,община Хаджидимово.
2021-03-11
22 март Световен ден на водата
2021-03-01
Годишни отчети по ЗЕЕ и ЗЕВИ за 2020г.
2021-02-11
Уважаеми граждани на община Хаджидимово
2021-02-05
ПОКАНА И ГРАФИК за провеждане на фокус групи във връзка с разработване на План за интегрирано развитие на община (ПИРО) Хаджидимово за периода 2021-2027 г.
2021-02-05
ЗАПОВЕД ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ
2021-01-13
О Б Я В Л Е Н И Е
2021-01-08
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОДИНА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО
2020-12-14
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО,
2020-12-14
Заседание на комисията по чл.37ж, ал.4 ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Хаджидимово
2020-10-23
ЗАПОВЕД №181 ОТ 21.10.2020ГОД. ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО
2020-10-20
Съобщение по Прил.2 за ОВОС
2020-10-20
СЪОБЩЕНИЕ
2020-09-23
Обявление за набиране на преброители за Преброяване 2021
2020-09-21
ОБЯВА/ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА/КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ДА ПРЕДОСТАВИ КРАТКОСРОЧЕН КРЕДИТ НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО
2020-08-25
Регистър на разрешени подробни устройствени планове 2020 г.
2020-08-25
Регистър на одобрени подробни устройствени планове 2020 г.
2020-08-25
Регистър на въведени в експлоатация строежи 2020 г.
2020-08-25
Регистър на издадени разрешения за строеж 2020 г.
2020-08-17
О Б Я В А
2020-08-12
Обява
2020-08-12
Обява
2020-08-07
СЪОБЩЕНИЕ
2020-06-19
График за провеждане на информационно-разяснителна кампания
2020-06-09
Годишен отчет за 2019 г. за изпълнение на Общинската програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Хаджидимово
2020-06-09
Годишен отчет за 2019 г. за изпълнение на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ
2020-05-12
Заповед №79/11.05.2020г. организацията за посещения на паркове и градинки на територията на община Хаджидимово
2020-04-29
Заповед №72 по организацията за посещения на паркове и градинки на територията на община Хаджидимово
2020-04-01
Съобщение : Преценяване необходимостта от ОВОС за „Изграждане на кравеферма за отглеждане на 300 бр. млекодайни крави в поземлен имот с идентификатор 77058.5.217 и площ 13.068 дка. По одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово,об
2020-03-23
Заповед № 64/20.03.2020г. на кмета на община Хаджидимово, във връзка с предприети мерки, свързани с разпространението на COVID -19
2020-03-20
ВАЖНО!!! ВАЖНО!!! ВАЖНО!!!
2020-03-13
Кметът на Община Хаджидимово Людмил Терзиев издаде Заповед № 58/13.03.2020г., във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространение на COVID - 19
2020-03-10
Покана за публично обсъждане до местната общност в община Хаджидимово за поемане на общински дълг.
2020-02-20
Актуализиране на Годишна програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2020 и Актуализиране на План за действие на общински концесии за периода 2018-2020г.
2020-02-13
Съобщение за ползване на воден обект дере за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на Канализационна система с.Блатска,общ.Хаджидимово
2020-02-10
ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО обявява процедура за Подбор на кандидати за длъжност „общ работник“
2020-02-10
Съобщение за ползване на Канализационна система с. Абланица
2020-01-29
ОБЯВА във връзка с изпълнение на проект BG05M9ОP001-2.024-0001-C01
2020-01-29
Активиране потенциала на маргинализирани общности в община Хаджидимово за социално приобщаване
2020-01-06
Във връзка с изпълнение на проект BG05M9ОP001-2.071-0001-C01 „Активна подкрепа за достоен живот на хора в неравностойно положение и със специални потребности в община Хаджидимово“, финансиран по ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ
2020-01-06
Във връзка с изпълнение на проект BG05M9ОP001-2.071-0001-C01 „Активна подкрепа за достоен живот на хора в неравностойно положение и със специални потребности в община Хаджидимово“, финансиран по ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ
2020-01-06
Съобщение за Проект № BG05M9ОP001-2.071-0001-C01 „Активна подкрепа за достоен живот на хора в неравностойно положение и със специални потребности в община Хаджидимово“, финансиран от ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, процедура МИГ Гоце Делче
2020-01-06
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОДИНА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО
2019-11-26
Регистър на разрешени подробни устройствени планове 2019г.
2019-11-26
Регистър на одобрени подробни устройствени планове 2019г.
2019-11-26
Регистър на въведените в експлоатация строежи 2019г.
2019-11-26
Регистър на издадени разрешения за строеж 2019г.
2019-11-15
Обява специалисти
2019-11-15
Обява за удължаване на срока за кандидатстване по проект: „ ДОМАШНИ ГРИЖИ ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ“
2019-11-05
ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ: „ ДОМАШНИ ГРИЖИ ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ“
2019-10-31
Заповед № 277/29.10.2019г. на кмета на Община Хаджидимово за определяне на границите на районите, в които е организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци за 2020г.
2019-10-29
Публично обявяване на заявление от Управителя на "Натура" ООД, с.Гайтаниново, общ.Хаджидимово, обл. Благоевград
2019-09-05
Преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на ПСОВ-гр.Хаджидимово,с.Копривлен,с.Ново Ляски и с. Садово с капацитет 4975 екв.ж.в имот № 004176, местност " Кокошките " в землището на гр.Хаджидимово,община Хаджидимово,обл
2019-09-05
Публично обявление по заявление от "НАТУРА"ООД с. Гайтаниново,община Хаджидимово за откриване процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект
2019-08-30
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ
2019-08-30
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ
2019-08-30
Заповед на кмета на община Хаджидимово и приложението към нея, за образуване на избирателните секции и утвърждаване на техните номера, обхват и адреси
2019-08-30
СПИСЪК НА КМЕТСТВАТА В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО НА 27.10.2019год.
2019-08-30
Заповед за изменение на Заповед №РД-07-44 от 02.08.2019год.
2019-08-20
Единна система за туристическа информация
2019-08-15
Съобщение за инвестиционно предложение
2019-08-07
Отчет за изпълнение "Програма за управление дейностите по отпадъците"
2019-07-01
Публична покана с предмет: „Организиране и провеждане на мероприятия“ във връзка с изпълнението на проект „Успешни мерки за интегриране на уязвими групи на територията на община Хаджидимово“, договор № BG05M9OP001-2.018-0019/ BG05M9OP001-2.018-0019-2014BG
2019-06-27
Инвестиционно предложение
2019-06-24
Организиране и провеждане на семинари и родителски срещи с обучителен характер
2019-06-19
Обява за инвестиционно предложение
2019-06-19
СЪОБЩЕНИЕ изх. №40-00-55/17.06.2019г. до наследниците на Димитър Петров Пълхов
2019-05-17
Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"
2019-05-15
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.
2019-05-13
Инвестиционно предложение от ЗП Огнян Попов
2019-05-13
ОБЯВА - ЗП ОГНЯН ИВАНОВ ПОПОВ
2019-05-08
Заповед № 117/02.05.2019 г. на кмета на община Хаджидимово
2019-05-08
Заповед № 116/02.05.2019 г. на кмета на община Хаджидимово, относно определяне на секция за гласуване на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението
2019-05-08
Заповед за избор на заявител по схема "Улилищен плод" и "Училищно мляко"
2019-04-22
Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"
Архив на новините