Архив на новините 

2020-02-13
Съобщение за ползване на воден обект дере за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на Канализационна система с.Блатска,общ.Хаджидимово
2020-02-10
ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО обявява процедура за Подбор на кандидати за длъжност „общ работник“
2020-02-10
Съобщение за ползване на Канализационна система с. Абланица
2020-01-29
ОБЯВА във връзка с изпълнение на проект BG05M9ОP001-2.024-0001-C01
2020-01-29
Активиране потенциала на маргинализирани общности в община Хаджидимово за социално приобщаване
2020-01-06
Във връзка с изпълнение на проект BG05M9ОP001-2.071-0001-C01 „Активна подкрепа за достоен живот на хора в неравностойно положение и със специални потребности в община Хаджидимово“, финансиран по ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ
2020-01-06
Във връзка с изпълнение на проект BG05M9ОP001-2.071-0001-C01 „Активна подкрепа за достоен живот на хора в неравностойно положение и със специални потребности в община Хаджидимово“, финансиран по ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ
2020-01-06
Съобщение за Проект № BG05M9ОP001-2.071-0001-C01 „Активна подкрепа за достоен живот на хора в неравностойно положение и със специални потребности в община Хаджидимово“, финансиран от ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, процедура МИГ Гоце Делче
2020-01-06
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОДИНА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО
2019-11-26
Регистър на разрешени подробни устройствени планове 2019г.
2019-11-26
Регистър на одобрени подробни устройствени планове 2019г.
2019-11-26
Регистър на въведените в експлоатация строежи 2019г.
2019-11-26
Регистър на издадени разрешения за строеж 2019г.
2019-11-15
Обява специалисти
2019-11-15
Обява за удължаване на срока за кандидатстване по проект: „ ДОМАШНИ ГРИЖИ ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ“
2019-11-05
ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ: „ ДОМАШНИ ГРИЖИ ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ“
2019-10-31
Заповед № 277/29.10.2019г. на кмета на Община Хаджидимово за определяне на границите на районите, в които е организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци за 2020г.
2019-10-29
Публично обявяване на заявление от Управителя на "Натура" ООД, с.Гайтаниново, общ.Хаджидимово, обл. Благоевград
2019-09-05
Преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на ПСОВ-гр.Хаджидимово,с.Копривлен,с.Ново Ляски и с. Садово с капацитет 4975 екв.ж.в имот № 004176, местност " Кокошките " в землището на гр.Хаджидимово,община Хаджидимово,обл
2019-09-05
Публично обявление по заявление от "НАТУРА"ООД с. Гайтаниново,община Хаджидимово за откриване процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект
2019-08-30
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ
2019-08-30
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ
2019-08-30
Заповед на кмета на община Хаджидимово и приложението към нея, за образуване на избирателните секции и утвърждаване на техните номера, обхват и адреси
2019-08-30
СПИСЪК НА КМЕТСТВАТА В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО НА 27.10.2019год.
2019-08-30
Заповед за изменение на Заповед №РД-07-44 от 02.08.2019год.
2019-08-20
Единна система за туристическа информация
2019-08-15
Съобщение за инвестиционно предложение
2019-08-07
Отчет за изпълнение "Програма за управление дейностите по отпадъците"
2019-07-01
Публична покана с предмет: „Организиране и провеждане на мероприятия“ във връзка с изпълнението на проект „Успешни мерки за интегриране на уязвими групи на територията на община Хаджидимово“, договор № BG05M9OP001-2.018-0019/ BG05M9OP001-2.018-0019-2014BG
2019-06-27
Инвестиционно предложение
2019-06-24
Организиране и провеждане на семинари и родителски срещи с обучителен характер
2019-06-19
Обява за инвестиционно предложение
2019-06-19
СЪОБЩЕНИЕ изх. №40-00-55/17.06.2019г. до наследниците на Димитър Петров Пълхов
2019-05-17
Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"
2019-05-15
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.
2019-05-13
Инвестиционно предложение от ЗП Огнян Попов
2019-05-13
ОБЯВА - ЗП ОГНЯН ИВАНОВ ПОПОВ
2019-05-08
Заповед № 117/02.05.2019 г. на кмета на община Хаджидимово
2019-05-08
Заповед № 116/02.05.2019 г. на кмета на община Хаджидимово, относно определяне на секция за гласуване на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението
2019-05-08
Заповед за избор на заявител по схема "Улилищен плод" и "Училищно мляко"
2019-04-22
Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"
2019-04-11
Уведомление за инвестиционно предложение от ВИА КЪНСТРАКШЪН ЕООД
2019-04-04
Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за провеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.
2019-03-27
Заповед № 79 от 22.03.2019 г. на кмета на община Хаджидимово за образуване на избирателните секции на територията на общината и утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адрес
2019-03-27
Проект за изменение на Наредба за управление и стопанисване на общинските горски територии, собственост на община Хаджидимово
2019-03-26
Проект за изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища, приета от Общински Съвет Хаджидимово
2019-03-18
Съобщение
2019-02-07
Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ОБЕКТ №1900-4 включващ подотдели 653"и" и 651 "а"
2019-02-07
Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ОБЕКТ №1900-3 включващ подотдели 353
2019-02-07
Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ОБЕКТ №1900-2 включващ подотдел 570
Архив на новините