Администрация -> Обща информация 

Чл.21. Общинската администрация извършва административни услуги при спазване на принципите на законност, бързина, достъпност и икономичност на производството по предоставянето на тези услуги и спазва изискванията за качествено и удобно за физическите и юридическите лица административно обслужване.
Чл.22.
(1) Общинската администрация е обща и специализирана.
(2) Общата администрация осигурява технически дейността на органите на местната власт и на специализираната администрация и извършва дейности по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.
(3) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на органите на местната власт.
(4) Дирекциите и отделите са структурни звена за ръководство, организация, координация и контрол в съответните сфери от работата на общинската администрация и осъществяват дейност в рамките на предоставените правомощия и функции, определени в нормативните актове и този правилник.
(5) В структурните звена на Общинска администрация работят служители с ръководни, експертни и технически функции.
(6) Кмета на общината конкретизира с длъжностното разписание длъжностите с ръководни функции, които се заемат по служебно правоотношение.
Чл.23. Структурните звена на общинската администрация участват в изготвянето и реализирането на проекти за привличане на средства от национални и международни програми и фондове, за развитие на инфраструктурата и подпомагане дейностите на общината, както и при разработване и реализиране на съвместни програми и проекти с неправителствени организации. СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА
Чл.24.
(1) Секретарят на общината се назначава и освобождава от кмета на общината.
(2) Секретарят на общината е лице с висше образование – магистърска степен.
(3) Секретарят на общината не може да ръководи политическа партия или нейна структура, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде управител или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации.
Чл.25.
(1) Секретарят на общината организира, координира и контролира функционирането на общинската администрация за точното спазване на нормативните актове.
(2) Секретарят на общината:
1. организира дейността на общинската администрация;
2. отговаря за условията на работа на служителите на общината и за организационно-техническото обзавеждане на службите;
3. организира деловодството, документооборота в общината и общинския архив;
4. отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация и административно обслужване;
5. отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в общината;
6. следи за изготвянето и отговаря за публикуването на актовете на общината;
7. отговаря за работата с жалбите и предложенията на гражданите;
8. подготвя и организира местните референдуми;
9. организира атестирането на служителите в общинската администрация.
10. внедрява длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация;
11. в рамките на компетентността на общината осъществява връзката и координацията на съвместната работа с органите на МВР и другите институции по въпросите на обществения ред, безопасността на движението и спазването на законността на територията на общината;
12. организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Закона за административното обслужване на физическите и юридически лица и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното приложение.
13. осигурява технически и организира международното сътрудничество на общината, двустранните и многостранни проекти, в които тя участва;
14. събира и предоставя информация за проекти, представляващи интерес за общината;
15. организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията;
16. следи за спазване правилата за реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридически лица , документооборота и правилата за вътрешен ред в ОбАХаджидимово;
17. ръководи и координира дейността по картотекирането на гражданите съобразно жилищните условия, по изготвянето и представянето за утвърждаване на списъците за закупуване, замяна и настаняване на наематели;
18. изпълнява други дейности, определени от нормативни актове.

Архив на новините