Администрация -> Структурни звена 

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Чл. 28. Общата администрация включва следната Дирекция:
1. Дирекция '' Финансово –стопанска дейност, правно - нормативно и информационно обслужване собствени приходи”':
Чл.29. Специализираната администрация включва следната Дирекция:
1.Дирекция “Програми на европейския съюз, териториално селищно устройство, екология, гражданска регистрация, общинска собственост, образование и култура, социални дейности, обществен ред и опазване на околната среда”
ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Чл. 30. Директор на дирекция '' Финансово –стопанска дейност, правно-нормативно и информационно обслужване собствени приходи” и главен счетоводител:
1. Ръководи, организира и контролира дейността на служителите в поверената му дирекция;
2. Координира съставянето на проекти на бюджета на общината;
3. Изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за изпълнение на бюджета и средствата от СЕС;
4. Контролира изготвянето поименно щатно разписание на служителите в администрацията;
5. Контролира правилното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет.
6. Контролира дейността на държавните и частни фирми, и еднолични търговци в сферата на търговията и услугите рамките на нормативната уредба;
7. Контролира картотеката на общинските помещения и терени, и реализира общинската политика в областта на наемните отношения;
8. Контролира подготовката на приватизационните сделки и сключването на приватизационни договори, както и отдаването на общинска собственост, чрез концесия;
9. Контролира изпълнението на задълженията по приватизационните договори;
10. Организира изпълнението на стопански мероприятия на територията на общината;
11. Координира дейността на служителите в поверената му дирекция и съвместната работа с другите административни звена;
12.Отчита дейността на поверената му дирекция пред кмета на общината;
13.Носи отговорност за дейността и за изпълнението на задачите на поверената му дирекция пред кмета на общината;
14.Изпълнява и други функции определени със закон или друг нормативен акт, или заповед на кмета на общината.
15 .разработва счетоводната политика съгласно изискванията на НСС или МСС;
16 . Разработва сметкоплана по който ще се организира счетоводната отчетност;
17 . Разработва правилник за документооборота;
18. Контролира документите за банкови разплащания,следи състоянието на банковата сметка;
19.Издава удостоверения по искане на данъчни субекти и външни институции-за декларирани данни, данъчни оценки на недвижими имоти, платен данък МПС и платен данък наследство;
20. Установява административни нарушения по ЗМДТ и ДПК и издава АУАН;
21. Контролира целесъобразността на разходните средства заделени от републиканския бюджет;
22. Да контролира целесъобразността на разходните средства получени като банков кредит;
23. Контролира разходваните финансови средства отпуснати за подпомагане на общински и други предприятия,чиято дейност е свързана със задоволяване потребностите на населението;
24. Организира вътрешно финансовия контрол в общината;
25. Контролира пряко изпълнението на текущите им задачи;
26. Прави предложения за повишаване в длъжност, повишаване на възнагражденията, награждаване или налагане на наказания;
27 . Подписва всички банкови документи, сключени договори, годишни финансови отчети и др. документи свързани с дейността на общинска администрация.

Чл.31. Дирекция '' Финансово –стопанска дейност,правно-нормативно и информационно обслужване собствени приходи”:
1. изготвя обобщени счетоводни отчети за изпълнение на бюджета и осъществява контрол за правилното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет;
2. извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите на общинския бюджет;
3. изготвя заявките за необходими средства на общината;
4. подготвя ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки върху заплатите на работниците и служителите;
5. води отчетност на всички дълготрайни активи чрез проверки и инвентаризации в изпълнение на чл.чл. 21 и 22 от Закона за счетоводството;
6. изготвя годишен финансово-счетоводен отчет и приложенията към него, съгласно чл. 23 - 32 от Закона за счетоводството и Примерните национални счетоводни стандарти;
7. организира отчетността на дълготрайните активи на общинската администрация;
8. организира съхранението на счетоводната информация и ползването й съгласно чл. 42-45 от Закона за счетоводството;
9. подпомага кмета на общината за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси, за опазване на общинската собственост и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково-материални ценности;
10. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на общинската администрация.
11. контролира разходването на бюджетните средства и стопанисване на материалните активи от общинската администрация, звената и структурите в бюджетната сфера;
12. оказва методическа помощ на общинската администрация по прилагането на нормативните документи, свързани с контролната дейност;
13. дава становища по проекти на заповеди, наредби и други документи, свързани с финансовата дейност на общинската администрация;
14. осъществява непрекъсната връзка и взаимодействие с външни контролни органи;
15. упражнява системен контрол по целесъобразното и законосъобразно изразходване на бюджетните средства.
16. организира разработването, приемането и актуализация на бюджета на общината по пълна бюджетна класификация;
17 изготвя бюджетна прогноза за следващи периоди;
18. оказва методична помощ по разработването и изпълнението на бюджета на всички бюджетни дейности и кметства в общината;
19. изготвя проекта за инвестиционната програма на общината и отчетите за нейното изпълнение;
20. осъществява оперативно ръководство за своевременно финансиране на разходите по всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в сферата на здравеопазване, образование, култура, социални дейности и кметства;
21. извършва текущ и последващ контрол по своевременното завеждане на стопанските операции и разходването на бюджетните кредити;
22. подготвя отчетите за касовото изпълнение на бюджета по образец на Министерството на финансите, в частта му за плана и натуралните показатели;
23. следи за своевременното внасяне на събраните суми от такси и услуги в приход на общинския бюджет;
24. изготвя предложения до общински съвет за промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и тарифата към нея;
25. съдейства за подготовката на план-сметките и калкулациите на разходите при определяне размерите на местните такси и цени на услуги, предоставяни от общината;
26. организира изготвянето и изпращането на съобщенията на задължените лица за дължимите суми;
27. представя периодично на Националното сдружение на общините в Република България унифицирана информация за изпълнението на общинския бюджет, с цел отстояване интересите на общините в преговорите с Министерство на финансите и други министерства и ведомства.
28. подпомага управителите на общински търговски дружества при изготвянето на бизнес-програмите им; осъществява контрол по изпълнението на дългосрочните и краткосрочни бизнес-програми; внася предложения до общинския съвет за изменение на дружествените договори, капитала на дружеството и договорите за управление на общинските фирми;
29. води регистъра на общинските дружества, предприятия и дружества с общинско участие и координира дейността им;
30. извършва процедура по категоризация на заведенията за хранене и средствата за подслон, води регистър на всички издадени удостоверения и контролира спазването на изискванията за определената категория;
31. консултира потребителите и упражнява контрол върху спазване на техните права в съответствие със Закона за защита на потребителите и правилата за търговия;
32. приема документи за удостоверения и за заверяване на регистри за търговия с вино, спирт и спиртни напитки и тютюневи изделия, обработва ги и след издаване на удостоверения ги вписва в регистър;
33. приема документи за удостоверения и за заверяване на регистри за търговия с отпадъци, отломки от черни и цветни метали и сплавите им, обработва документите и след издаване на удостоверение ги вписва в регистър;
34. провежда процедури по издаване на разрешителни за обществен превоз;
36. подготвя договори за обществен превоз и упражнява контрол по спазване на условията им;
35. внася предложение до общинския съвет за одобряване на транспортната схема на общината;
36. разработва условия за провеждане на конкурси, методика за оценка на оферти и провежда конкурси за разпределяне на превозите между превозвачите на основа на приетата от общински съвет транспортна схема;
37. организира и подготвя документация по провеждане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и Наредбата за малки обществени поръчки.
38. задължително дава мнение по законосъобразността на проектите на актове и решения на общинския съвет;
39.дава мнение по законосъобразността на проектите на заповеди на кмета на общината, а при несъгласие прилага мотивирано мнение;
40. съвместно с другите звена участва при съставянето, изменението и прекратяването на договори;
41. контролира законосъобразното съставяне на договорите и другите актове, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения със служителите, на заповедите за дисциплинарни наказания и за търсене на имуществена отговорност на виновните лица;
42. проучва и анализира прилагането на актовете на общинския съвет и при необходимост прави предложение пред ръководството за усъвършенстването им или за вземане на мерки за правилното им прилагане;
43. осигурява входящата и изходящата кореспонденция по съдебните дела, анализира и обобщава резултатите от съдебните и други дела и периодично информира кмета на общината за тях;
44. осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и арбитражен съд;
45. съдейства и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на общината;
46. дава мнение по постъпили жалби, сигнали и предложения;
47. съдейства за повишаване ефективността от стопанската и друга дейност в общината; участва във всички конкурси и търгове, провеждани от общината и в комисиите по процедури за обществени поръчки.
48. подготвя и актуализира проектите за щатно разписание на длъжностите в общинската администрация, съгласно действащото законодателство;
49. организира и разработва длъжностно и поименно разписание за заплатите на служителите от общинската администрация, общинските дейности и звена и ги представя за одобрение от кмета на общината;
50. разработва Вътрешни правила за работната заплата, предлага ги за одобрение от кмета на общината и следи за тяхното изпълнение;
51. организира разработването на длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация, на общинските дейности и звена, както и тяхното актуализиране;
52. изготвя разписанията по длъжности и ги предлага за одобрение от кмета на общината;
53. оформя документите при сключване и промяна на трудовото правоотношение, на допълнителна трудова заетост, в съответствие с трудовото законодателство, инструкциите и заповедите на кмета на общината. Води личните досиета на служителите от общинската администрация и издава документи и удостоверения, свързани с тях;
54. отговаря за приобщаването на новите служители, за квалификацията и преквалификацията на кадрите, създава условия за повишаване на мотивацията и ефективността на труда им;
55. приема и регистрира входящата кореспонденция като я предава за изпълнение на звената в администрацията;
56. предава на физическите и юридически лица изготвените по тяхно искане документи;
57. извършва срещу заплащане копирни услуги за физическите и юридически лица;
58. осигурява информация за административните услуги, извършвани от общината;
59. провежда постоянна информационна политика с гражданите и специфични групи от населението по всички въпроси от техен интерес;
60. осъществява организационно и техническо обслужване на общински съвет;
61. организира и контролира дейността по копиране на документи и материали на общински съвет и граждани ползващи съответната услуга;
62. дава публичност на решенията на общински съвет и нормативните актове, приети от него;
63. участва в заседанията на общински съвет и в комисиите на общински съвет;

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Чл.32. Директор на дирекция “Програми на европейския съюз, териториално селищно устройство, екология, гражданска регистрация, общинска собственост, образование и култура, социални дейности, обществен ред и опазване на околната среда” и главен архитект.

1. Ръководи, организира и контролира дейността на служителите в дирекцията;
2. Осъществява административното ръководство, контрола и управлението на дейността на служителите в състава на дирекцията при спазване на действащата нормативна уредба;
3. Изготвя предложения от името на Кмета на общината по въпроси за устройство на територията, инженерната инфраструктура, строителството, икономическо развитие и опазване на околната среда до Общински съвет град Хаджидимово и участва в заседанията при тяхното разглеждане;
4. Внася за разглеждане в Общински съвет град Хаджидимово доклади, чийто предмет попада в сферата на дейност на главния архитект;
5. Издава административни актове, съобразно правомощията му, предоставени от Закона за устройство на територията, както и от другите действащи закони и подзаконови нормативни актове, издадени за тяхното прилагане;
6. Ръководи, контролира и координира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на общината;
7. Участва в заседания на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ);
8. Координира и контролира работата на служителите, осъществяващи дейностите на общината по незаконно строителство;
9. Координира и контролира работата на техническата служба с РО НСК – Благоевград;
10. Организира участието на експертите в подготовка на проекти, финансирани от Европейските програми и фондове;
11. Координира и контролира работата на служителите, осъществяващи контрол на дейностите по опазване на околната среда на територията на общината съгласно действащото законодателство;
12. Координира и контролира работата на дирекцията по разглеждане на жалби, молби, искания, сигнали и предложения на физически и юридически лица, във връзка с устройство на територията, строителството, икономическото развитие, благоустройството и опазване на околната среда;
13. Проучва и приема целесъобразни и законосъобразни предложения на служителите и по компетентност ги докладва на прекия си ръководител или секретаря на общината за вземане на управленски решения;
14. Организира изготвянето на административни актове по въпросите за териториалното и селищно устройство и строителство;
15. Координира и контролира работата на служителите, отговарящи за управлението на общинската собственост, съхранението и воденето на документацията, свързана с нея;
16. Контролира поддържането и съхраняването на изготвените кадастрални, застроителни и регулационни планове, както и цялата документация на обектите;
17. Изготвя необходимите документи по искане на съда и прокуратурата;
18. Участва в изготвянето на програми и стратегии за инвестиции в общината;
19. Координира дейността на служителите в поверената му дирекция и съвместната работа с другите административни звена;
20. Изпълнява и други функции определени със закон или друг нормативен акт, или заповед на кмета на общината.
Чл.33. Дирекция “Програми на европейския съюз, териториално селищно устройство, екология, гражданска регистрация, общинска собственост, образование и култура, социални дейности, обществен ред и опазване на околната среда”:
1. Изготвя справки по регулационни планове
2. Издаване на скици
3. Съставяне на констативни актове за непълноти(грешки)в одобрен кадастрален план и докладване в ОбЕСУТ
4. Комплектоване на препискиза изменение на ПУП и докладване в ОбЕСУТ
5. Даване на данни на лицензирани лица за определяне на строителни линии и ниво за строеж на сгради и огради,трасиране на улици.
6. Проучване и решаване молби и жалби на граждани
7. Издаване скици и удостоверения по чл.13 от ППЗСПЗЗ
8. Обявяване на проекти за нови ПУП
9. Обявяване приписки по ЗУТ
10. Издаване на копия от техническа документация
11. Изготвяне на скици,удостоверения за звено „Общинска собственост”
12. Участие в комисии по заповед на кмета
13. Обявяване на одобрени проекти по ЗУТ
14. Изготвяне на справки за статистиката
15. Поддържане на архив за одобрените устройствени планове и водене на регистрите свързани с тях
16. .Изпълнява функции и задачи по устройство на територията регламентирани от ЗУТ
17. Извършва административни технически услуги по одобряване на архитектурни проекти, визи за проектиране, съгласно ЗУТ.
18. Извърша контрол по недопускане на незаконно строителство като състави и връчва актове на нарушителите за град Хаджидимово.
19. Извършва технически проучвания и проверки на молби и сигнали на граждани и отговаря на същите.
20. Извършва инвеститорски контрол по изграждане на обекти на територията на общината.
21. Организира дейността по актуването и деактуването на общинските имоти и воденето на регистъра във връзка с тях;
22. Осъществява организацията по продажбата на общински жилища и имоти, ликвидиране на съсобственост и замяна между Общината и физически и юридически лица и издаването на документи на граждани във връзка със Закона за собствеността;
23. извършва необходимите действия по стопанисване и управление на общинската собственост;
24. организира и контролира провеждането на търгове и конкурси за отдаване под наем на общински имоти и изготвянето на наемни договори и анекси към тях;
25. Подготвя документацията и провеждането на конкурси и преговори с потенциални купувачи за продажба на общински недвижими имоти;
26. Участва в подготовката на приватизационната програма, приходно-разходната план-сметка и следприватизационния контрол;
27. организира действията по предоставяне на особено право на ползване - концесия на обектите посочени в чл. 69 от ЗОС;
28. Съхранява документацията съгласно изискванията на Закона за държавния архивен фонд.
29. Следи за събираемостта на наемите от общинската собственост
30. Изготвя или участва в изготвянето на програми, стратегии и планове за устойчиво развитие по отношение на околната среда;
31. Участва в разработването, провеждането и контрола на мероприятията, касаещи опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на територията на общината;
32. Участва в оформянето и подсигуряването на финансовата обезпеченост на екологичните общински мероприятия и обекти;
33. Координира дейността на общинската администрация в областта на екологията с РИОСВ, ХЕИ, ДВСК, РДНСК, РДВР, както и с:
a. неправителствените екологични и природозащитни организации и движения,
b. научната общност (висшите училища и университети), частните и държавни фирми, неправителствените организации и със специалисти в областта на екологията;
34. Контролира екологичното състояние на общината;
35. Изготвя задания на проекти за озеленяване;
36. Въвежда и ръководи ефективна система за управление на отпадъците, чрез интегриран мениджмънт;
37. Подготвя договорите за дейността по сметопочистването, сметоизвозването, поддържането на депата за твърди отпадъци и осигурява контрол по същата дейност;
38. Участва в изготвянето на графици за измиване на улици и площади, метене, снегопочистване, сметоизвозване и др., както и контролира тяхното изпълнение;
39. Упражнява редовен контрол по опазване на чистотата и зелените площи, стопанисване на зелените площи от граждани, физически и юридически лица;
40. Изготвя и реализира програма за решаване на проблемите, свързани с бездомните кучета;
41. Разяснява, предупреждава и осведомява широката общественост по отношение на всички дейности, намерения и последствия, спрямо компонентите на околната среда и проблемите, свързани с тях, чрез всички средства за масова информация.
42. Урежда отношенията между собственици и ползватели на земеделски земи по §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи;
43. Извършва справки и въз основа на тях издава служебни бележки относно правото на ползване на земеделски земи, служебни бележки от емлячните регистри;
44. Издава удостоверения по искане на земеделски производители и собственици на възстановени земеделски земи;
45. Събира и обобщава информация за Националния статистически институт и Областната служба “Земеделие и гори” относно растениевъдството и животновъдството в общината;
46. Извършва регистрация на земеделска и горска техника;
47. Участвува в работата на комисията по § 62 от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползване на земеделски земи, за придобиване на собственост върху ползваните земи; изготвя заповеди за признаване и отказване право на собственост; изготвя оценки на земеделски земи;
48. Изготвя предложения до общинския съвет за начина на стопанисване на земеделските земи - общинска собственост;
49. Подготвя и участва в търгове за отдаване под наем на земеделски земи след решение на общинския съвет и подготвя съответните договори за отдаване под наем.
50. Организира разработването и изпълнението на програми и проекти, отразяващи общинската политика в областта на устойчивото развитие на инфраструктурата;
51. Поддържа регистър на населението и локална база данни „Население“ в актуален вид;
52. Съхранява документи и картотечни регистри в автоматичен информационен фонд;
53. Приема молби и заявления на граждани и издава документи в съответствие с действащото законодателство, касаещи регистрите за гражданско състояние и личността на гражданите;
54. Оказва методическа помощ в рамките на своята компетентност на кметовете на кметства и кметски наместници;
55. Контролира работата на кметовете на кметства и кметските наместници по регистрация на гражданското състояние на лицата, правилното оформяне и съхранение на регистрите за населението и издаването на съответните документи;
56. Води регистрацията по постоянен и настоящ адрес на гражданите;
57. Извършва гражданските ритуали и издава съответните документи за тях.
58. Извършва и други дейности, вменени му със закон или подзаконов нормативен акт като компетенция на ГРАО.
59. Осъществява организационното и техническото обслужване на общинската администрация;
60. Осъществява деловодната дейност на администрацията;
61. Организира съхраняването и обработката на общинския архив, като предоставя исканите справочни документи на физически и юридически лица;
62. Води и актуализира всички видове публичните регистри на общината;
63. Подпомага дейността на кметовете на кметства и кметските наместници;
64. Изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на избори и допитвания до населението;
65. Организация на продажбата и управление на общинската собственост.
66. Организация и контрол на дейностите по търгове, конкурси, предоставяне на особено право на ползване на обекти.
67. Организира връзките с външни и вътрешни инвеститори

68. Разработва и предлага заповеди,доклади,инструкции и други проекти,

69. Разработва,координира и контролира изпълнението на инвестиционни проекти от Европейските фондове.
70. Координира подготовката на приватизационната програма, приходно-разходната план-сметка и следприватизационния контрол;
71. Организира и контролира действията по предоставяне на особено право на ползване - концесия на обектите посочени в чл. 69 от ЗОС;
72. Подготвя проекто-предложения до Общинския съвет след упълномощаване от кмета на общината.
73. Участва в планирането, разработването, изготвянето и реализирането на проекти за финансиране по линия на предприсъединителните финансови инструменти на Европейския съюз, по линия на европейските програми и Инициативи на общността, по линия на държавни фондове и донорски организации в България и по линия на международни донори и фондации.
74. Участва в разработването на общинския план за развитие и стратегии на общината.
75. Предоставяне на информация за обявени конкурси за проекти от международни и национални донорски програми в областта на малките и средни предприятия
76. Изработва планове за развитие и разширяване на съществуващия бизнес в Общината с конкретни мерки и дейности за постигане на заложените цели.
77. Разработва програми за привличане на чуждестранни инвестиции.
78. Проучва бизнес климата в общината, идентифицира основните проблеми и основните предизвикателства стоящи пред бизнеса.
79. Предоставя информация на потенциални местни и чужди инвеститори за свободни общински и частни терени.
80. Предоставя информация за възможностите за финансиране от страна на международни програми, проекти и други донорски организации.
81. Предоставя подробна информация за отворени процедури за кандидатстване по проекти за финансиране: описание на проектите, изисквания за кандидатстване, формуляри за кандидатстване, необходимите документи, свързани с проекта и информация за тяхното набавяне, сроковете и подаване на проектни предложения, критерии за оценка, информация за допълнителни изисквания, практически насоки.
82. Създаване на партньорски мрежи с неправителствени организации на местно ниво.
83. Информира за състоянието и развитието на процеса на евроинтеграция и осигуряване на информационни и консултантски услуги за Общината и широката общественост.
84 . Координира дейността на общинските училища, детски заведения и извънучилищни звена за организиране на учебно-възпитателния процес и осъществява контакти с Министерство на образованието и науката (МОН) и Регионалните инспекторати по образованието на МОН, в съответствие с изискванията на Закона за народната просвета и Правилника за неговото приложение;
85. Осигурява задължителното обучение на учениците до 16-годишна възраст;
86. Организира финансирането на общинските учебни и детски заведения, както и обслужващите звена. Осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с Министерството на образованието и науката и Министерството на финансите относно прилагане на специфичните нормативни изисквания;
87. Осигурява условия за здравното обслужване и сигурността в общинските училища и детски заведения;
88. Осигурява условия за столово хранене, отдих, спортна база и транспорт за учениците и учителите;
89. Разработва мрежата на общинските училища и детските заведения;
90. Разработва програма за основни ремонти на сградния фонд на общинските училища, детски заведения и извънучилищни звена;
91. Разработва и създава условия за прилагане на общински образователни програми и проекти;
92. Участва в изготвянето на общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, младежта, спорта и социалния туризъм;
93. координира дейността на спортните клубове на територията на общината;
94. Участва в комисии, разглеждащи образователни, здравни, социални, културни, спортни и младежки проблеми;
95. Участва в общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ППМН).
96. Организира изпълнението на общинската културна програма и отбелязване на годишнини, свързани с местния, регионалния и националния културно-исторически календар;
97. Организира провеждането на местните, национални и международни конкурси и фестивали, определени като приоритети в културната програма на общината;
98. Извършва експертна дейност и координира работата на общинските културни институти и читалищата, и на тези със смесено финансиране. Осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с Министерството на културата относно прилагане на специфичните нормативни изисквания.
99. Подготвя и организира изпълнението на общинската програма за предоставяне на социални услуги на гражданите;
100. Организира дейността на специализираните заведения за социални услуги и за рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания съвместно с териториалните органи на МТСП;
101. Организира изпълнението на общинската програма за закрила на детето, съвместно с Дирекцията за социално подпомагане;
102. Организира и координира съвместно с Бюрото по труда изпълнението на общинската програма за временна заетост;
103. Организира разработването на проекти и координира съвместната дейност с благотворителни и други неправителствени организации в областта на социалните дейности;Архив на новините