Общински съвет -> Правилници и наредби 

    Наредба на Общинския съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги с изменения от 29.11.2017 г. - 16.01.2018

    Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кметовете на община Хаджидимово - изменения от 29.11.2017 г.
(16.01.2018)

    Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет,неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация   - 17.05.2017

    Наредба за осигуряване на противопожарния ред  - 17.05.2017

    ПРАВИЛНИК за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ  - 17.05.2017

    Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища

    Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях, негодни за ползване или застрашаващи сигурността на гражданите на територията на Община Хаджидимово

    Наредба за символиката и отличията на Община Хаджидимово

    Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Хаджидимово

    Наредба за търговската дейност на територията на Община Хаджидимово - 11.04.2017

    Наредба за публично-частното партньорство на Община Хаджидимово

    Наредба за определяне размера на местните данъци - 11.04.2017

    Наредба за за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда, защита на имуществото и безопасността на движението на територията на Община Хаджидимово
11.04.2017


    Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация
(20.01.2012)
Последно обновяване : 16.01.2018Архив на новините