Общински съвет -> Проекти на нормативни актове 

    Проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Хаджидимово  - 22.03.2019
    Мотиви за изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Хаджидимово  - 22.03.2019
    Мотиви за изменение и допълнение на Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ  - 23.01.2019
    Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ  - 23.01.2019
    Проект на Наредба за местоположението на стопански сгради за животни и птици и обемът на животновъдната дейност в парцели в жилищните зони на Община Хаджидимово  - 04.07.2018
    Проект на НАРЕДБА № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда, защита на имуществото и безопасността на движението на територията на Община Хаджидимово  - 03.07.2018
    Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Хаджидимово 2018-2020 г. - 12.06.2018 г.  - 13.06.2018
    Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация  - 14.02.2018
    Предложение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация и мотиви.  - 14.02.2018
    Докладна записка към Наредба на Общинския съвет за определянето и администрирането на местни такси, и цени на услуги  - 18.10.2017
    Мотиви към докладната "Наредба на Общинския съвет за определянето и администрирането на местни такси, и цени на услуги"  - 18.10.2017
    Проект- Наредба на Общинския съвет за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги  - 18.10.2017
    Наредба общинско имущество  - 18.10.2017
    Мотиви НРПУ  - 18.10.2017
    Докладна чл.34  - 18.10.2017
    Проект за изменение и допълнение на Наредба за символиката и отличията на община Хаджидимово   - 15.09.2017Архив на новините