Обществена поръчка по реда на глава осма "А" от ЗОП - Публична покана: "Изготвяне на технически проект за строителство на 3бр. наблюдателни пожароизвестителни пунктове, ведно с количествено-стойностни сметки” за кандидатстване по мярка 226 (двеста двадесет и шест) „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от ос 2 (две) „подобряване на околната среда и селската природа (Управление на земята) по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.Техническа спецификация,указания може да свалите от ТУК - (4,5MB)Последно обновяване : 11.12.2013
Архив на новините