Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка посредством публична покана на аснование, чл.101а – чл.101б, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и предмет на поръчката:
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в село Блатска“ и
„Рехабилитация на път IV-19057 Петрелик-Теплен-Беслен (BLG 1330/III-1907/Хаджидимово-Петрелик-Беслен), по две обособени позиции:
Обособена позиция №1:
„Изработване на работен проект и детайли за СМР на обект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в село Блатска” и
Обособена позиция №2:
„Изработване на работен проект и детайли за СМР на обект: „Рехабилитация на път IV-19057 Петрелик-Теплен-Беслен (BLG 1330/III-1907/Хаджидимово-Петрелик-Беслен)”.
Във връзка с изпълнението на дейностите по Договори за безвъзмездна финансова помощ №01/321/01412 и №01/322/00984 от 12.12.2013 г., които се осъществяват с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”, по които Община Хаджидимово е бенефициент , бе открита процедура за събиране на оферти с публикуване на покана с обект и предмет на поръчката
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в село Блатска“ и „Рехабилитация на път IV-19057 Петрелик-Теплен-Беслен (BLG 1330/III-1907/Хаджидимово-Петрелик-Беслен), по две обособени позиции:
Обособена позиция №1:
„Изработване на работен проект и детайли за СМР на обект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в село Блатска”
Обособена позиция №2:
„Изработване на работен проект и детайли за СМР на обект: „Рехабилитация на път IV-19057 Петрелик-Теплен-Беслен (BLG 1330/III-1907/Хаджидимово-Петрелик-Беслен)”.

С обявлението за обществена поръчка може да се запознаете и на сайта на Агенция по обществени поръчки – www.aop.bg, където поръчката е публикувана на 30.09.2014 г. под уникален номер 9034236

Документацията за участие в процедурата може да изтеглите от ТУК - (1.5 MB)


Последно обновяване : 30.09.2014
Архив на новините