Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Новини 


Публикувано : 18.03.2019 / 12:44
News  Съобщение

На 07.03.2019г. , Община Хаджидимово подписа договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.018-0019/BG05M9OP001-2.018-0019-2014BG05M2OP001-C01 за осъществяването на проект: „Успешни мерки за интегриране на уязвими групи на територията на община Хаджидимово“, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Проектът е в изпълнение на общинския план за интеграционните политики и е свързан с главните стратегически цели на държавните политики по отношение на маргинализираните групи - подобряване на жизнения стандарт чрез включването им в пазара на труда, мерки повишаващи здравната култура, приобщаващо образование, преодоляване на изолацията им чрез активно социално поведение и проява на толерантност от страна на гражданското общество, като по този начин пряко кореспондират с приоритетите на ОПРЧР и ОПНОИР.
Предвидените дейности по ОПРЧР са:

Изтегли файл - ТУКПубликувано : 07.02.2019 / 15:50
News  Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ОБЕКТ №1900-4 включващ подотдели 653"и" и 651 "а"

Документация ТУК
 


Публикувано : 07.02.2019 / 15:49
News  Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ОБЕКТ №1900-3 включващ подотдели 353

Документация ТУК

Заповед - класиране
 


Публикувано : 07.02.2019 / 15:48
News  Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ОБЕКТ №1900-2 включващ подотдел 570

Документация ТУК

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ С НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ, ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО ИНФОРМИРА, ЧЕ В ЗАПОВЕД №25 ОТ 04.02.2019ГОД.С КОЯТО Е ОБЯВЕНО ОТКРИВАНЕТО НА ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН Е ДОПУСНАТА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА В ПРЕДВИД НА КОЕТО ПУБЛИКУВА НОВА ЗАПОВЕД .

Заповед ТУК

Заповед - класиране
 

Архив на новините