Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> МЕСТНИ ИЗБОРИ 29-10-2023 г.

Новини 


Публикувано : 28.11.2023 / 15:45
News  СЪОБЩЕНИЕ

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 27.11.2023, за предложения и становища по Доклад относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 г. и размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2024 г.

Писмени становища, мнения и коментари могат да бъдат подавани в деловодството на община Хаджидимово, или на следният e-mail адрес:

obshtina_hadjidimovo@mail.bg

Съдържание на документацията:

Проект на Решение

План-сметка


 ТУК
 Публикувано : 28.11.2023 / 15:39
News  Съобщение за преценяване необходимостта от ОВОС за „Изграждане на ВЛ 110 Кv от повишаваща подстанция „Хаджидимово“ в поземлен имот с идентификатор 04399.15.60, местност „ Бааларда“

 ТУК
 Публикувано : 16.11.2023 / 16:45
News  Покана за провеждане на информационно събитие - биологично земеделие - възможности за подкрепа на биологичните производители

 Покана - ТУК
 Публикувано : 13.11.2023 / 13:41
News  Съобщение по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

за инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на скално – облицовъчни материали – гнайси от находище „Дълбок дол “-участъци „Запад“, “Изток“ и „Юг“ с площ 234,3 дка в землището на село Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград. от "РАЙКОВ - 2015" ЕООД


 ТУК
 

Архив на новините