Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Новини 


Публикувано : 18.06.2015 / 15:50
News  О Б Я В А

Общинска Администрация Хаджидимово уведомява гражданите на община Хаджидимово за настъпила промяна във връзка с изпълнение на проект „Нови възможности за грижа”, схема за безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001- „Нови алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. :
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” реши да не се обявява втори етап на приемане на заявления на кандидат - потребители и кандидати за лични асистенти.


18.06.2015г.
Администратор: /Румен Боянин/


 


Публикувано : 20.05.2015 / 12:22
News  Изменение на Заповед РД - 08- 135/01.04.2015г. на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград за разпределение на масиви в землището на село Ново Лески

Може да изтеглите като файл от ТУК - 105KB

 


Публикувано : 13.05.2015 / 12:55
News  СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с чл.69а , ал.3 от ЗОП, Община Хаджидимово, в качеството й на Възложител, Ви уведомява, че на 15.05.2015 г., от 15.30 часа, в заседателна зала, намираща се на първи етаж в административната сграда на Община Хаджидимово, пл. „Димо Хаджидимов”№46, гр. Хаджидимово ще бъдат отворени офертите получени във връзка с проведена процедура по реда на глава осма „А“ с предмет: „ Доставка и монтаж на съоръжения за фонтан в село Абланица, община Хаджидимово“.
При отварянето имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масовo осведомяване.
 


Публикувано : 02.02.2015 / 01:14
News  Протокол от отварянето на получени оферти

Подробности може да видите ТУК
 

Архив на новините