СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

Във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР с обект: „Рехабилитация и реконструкция на водоснабдителната мрежа, реконструкция на улици и рехабилитация на градски парк на територията на Община Хаджидимово” със следните обособени позиции:

ЛОТ 1: „Реконструкция на водоснабдителна мрежа с подобряване на уличната настилка в селата Ново Лески, Садово и Беслен, Общ. Хаджидимово”;

ЛОТ 2: „Реконструкция на водоснабдителна мрежа с подобряване на уличната настилка в село Копривлен, Общ. Хаджидимово”;

ЛОТ 3: „Рехабилитация и реконструкция на улица от 158, от 160, от 162, от 142 и от 28, по плана на град Хаджидимово и от О.Т. 16 до О.Т. 45 по плана на село Абланица и рехабилитация на градски парк – гр. Хаджидимово – Общ. Хаджидимово”;

ЛОТ 4: „Рехабилитация и реконструкция на улични отсечки в село Абланица /от Т.10 до Т.57; от Т.58 до Т.94 и от Т.60 до Т.93”;

ЛОТ 5: „Рехабилитация и реконструкция на улици № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по плана на гр. Хаджидимово и реконструкция на улица от О.Т.1 до О.Т. 10 с. Абланица, Общ. Хаджидимово”, съгласно изпълнението на Договори за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от
Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. , подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, открита с Решение №269 от 12/09/2012 г. на Кмета на община Хаджидимово, Ви уведомяваме, че Комисия, назначена със заповед № 312/23.10.2012 г.
на Кмета на Община Хаджидимово е разгледала постъпилите оферти, включително техническите предложения на участниците, отговарящи на минималните изисквания за подбор, поставени от Възложителя, за което са съставени и подписани от членовете на комисията протоколи.

Във връзка с гореизложеното, Община Хаджидимово, в качеството й на Възложител, Ви уведомява, че на 12.03.2013 г., от 11.00 часа, в заседателна зала, намираща се на първи етаж в административната сграда на Община Хаджидимово, пл. „Димо Хаджидимов”№46, гр. Хаджидимово - 2900, Комисията ще пристъпи към отваряне на пликове №3 с предлагана цена на участниците. При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масовo осведомяване.

Обявлението може да изтеглите от ТУК - (210KB)Последно обновяване : 05.03.2013
Архив на новините