Архив на новините 

2024-05-27
Покана за информационно събитие
2024-05-27
ОБУЧЕНИЕ НА СИК
2024-03-21
Регистри
2024-03-18
Информация за изпълнение на проектно предложение по Административен договор № BG06RDNP001-19.467-0003-C01/2023 и АНЕКС № BG06RDNP001-19.467-0003-C02/2024г.
2024-02-24
Съобщение за публично обявяване по Заявление за ползване на воден обект от Кмета на община Хаджидимово
2024-02-23
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО ЗА 2024ГОД.
2024-02-08
Покана към потенциални участници за установяване на местно партньорство за кандидатстване с проект по Процедура за подбор на проекти BG14MFPR001-3.001
2024-02-05
Разработване на находище на скално – облицовъчни материали / амфиболити/ „Мартин разположено в землището на село Теплен, община Хаджидимово, област Благоевград. , за период от 05.02. до 19.02.2024г
2024-01-25
Удължаване на срока по проект "Топъл обяд в община Хаджидимово" до 31.12.2024г.
2024-01-12
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ ЗА 2024 ГОДИНА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО
2024-01-08
Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания
2023-12-12
Годишен отчет по ЗЕЕ
2023-11-28
СЪОБЩЕНИЕ
2023-11-28
Съобщение за преценяване необходимостта от ОВОС за „Изграждане на ВЛ 110 Кv от повишаваща подстанция „Хаджидимово“ в поземлен имот с идентификатор 04399.15.60, местност „ Бааларда“
2023-11-16
Покана за провеждане на информационно събитие - биологично земеделие - възможности за подкрепа на биологичните производители
2023-11-13
Съобщение по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС
2023-11-13
Заповед № РД-07-256-2/09.11.2023 г. на Директора на ОД "Земеделие" във връзка с чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, за землищата на гр.Хаджидимово, с.Садово, с.Копривлен, с.Нова Ловча и с.Гайтаниново, община Хаджидимово
2023-11-06
Заповед № РД-07-256/03.11.2023 г. на Областна дирекция "Земеделие", относно: Определяне на комисии за землищата на територията на община Хаджидимово
2023-10-18
Съобщение до членовете на СИК в община Хаджидимово
2023-10-12
Заповед за определяне границите на районите включени в системата на организираното почистване през 2023г.- 2024г.
2023-10-11
Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво
2023-09-27
АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО ЗА 2023 ГОДИНА
2023-09-21
СЪОБЩЕНИЕ
2023-09-14
Заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Хаджидимово
2023-09-05
Заседание на комисия по чл.37в , ал.1 от ЗСПЗЗ
2023-08-15
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ ЗА 2023 ГОДИНА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО
2023-08-10
Заповед № РД-07-184/03.08.2023г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград
2023-07-25
ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО ОБЯВЯВА публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, от обект № 2023-5, включващ подотдел и 411 „у” и 409 „д“ , находящ се на територията на Община Хаджидимово
2023-07-14
Заповед пожароопасен сезон
2023-07-04
О Б Я В А
2023-06-21
Анкетно проучване
2023-06-14
ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027 ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС
2023-05-29
Уведомление във връзка с контролирано изпускане на язовир Нова Ловча
2023-03-24
На основание чл. 52, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците (Обн. ДВ бр. 53 от 13 юли 2012 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.17 от 1 март 2022г.)
2023-03-13
Регистър разрешени ПУП 2023г.
2023-03-13
Регистър разрешени ПУП 2022г
2023-03-13
Регистър одобрени ПУП 2023г.
2023-03-13
Регистър одобрени ПУП 2022г.
2023-03-13
Регистър на въведените в експлоатация строежи 2023г.
2023-03-13
Регистър на въведените в експлоатация строежи 2022г.
2023-03-13
Регистър издадени разрешения за строеж 2023г.
2023-03-13
Регистър издадени разрешения за строеж 2022г.
2023-03-13
Проект Грижа в дома в община Хаджидимово, по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Оперативна програма
2023-02-22
Протокол за безстопанствени кучета на територията на община Хаджидимово за 2022г.
2023-02-15
Анализ на потребностите от социални услуги на територията на община Хаджидимово
2023-02-14
БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ с д-р Екатерина Дерменджиева - ИСКАМ БЕБЕ
2023-02-01
Заличени подписи на заповеди
2023-01-11
ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027 ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС
2023-01-11
Решение №БД-ЕО-73/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
2022-12-21
Годишен отчет за 2022 г по ЗЕЕ
2022-12-21
Годишен отчет за 2022 г по ЗЕВИ
2022-12-21
Изготвен проект на карта на масиви за ползване на пасища, мери и ливади и регистър към нея за 2023 год.
2022-11-16
Преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на козе ферма с капацитет 1080 броя животни в поземлен имот 77058.12.151 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово, общ. Хаджидимово, област Благоевг
2022-10-21
Издадени заповеди по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землищата на община Хаджидимово
2022-10-13
Заповед за определяне границите на районите включени в системата на организираното почистване през 2023г.
2022-09-30
Регистър на одобрени подробни устройствени планове 2022г
2022-09-30
Регистър на разрешените подробни устройствени планове 2022г
2022-09-30
Регистър на въведени в експлоатация строежи 2022 г.
2022-09-30
Регистър на издадени разрешения за строеж 2022г.
2022-09-30
Регистър на одобрени подробни устройствени планове 2021г
2022-09-30
Регистър на разрешените подробни устройствени планове 2021 г
2022-09-30
Регистър на въведени в експлоатация строежи 2021 г
2022-09-30
Регистър на издадени разрешения за строеж 2021 г
2022-08-15
Проект Патронажна грижа + в община Хаджидимово, процедура BG05M9OP001-6.002 ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
2022-08-02
Удължаване срока на проект "Осигуряване на топъл обяд в община Хаджидимово" до 09.09.2022 г.
2022-08-01
Съобщение за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение
2022-08-01
Съобщение за преценяване необходимостта от ОВОС
2022-07-29
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ
2022-07-14
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
2022-07-13
Община Хаджидимово обявява на вниманието на всички заинтересовани лица, че
2022-07-13
Община Хаджидимово обявява на вниманието на всички заинтересовани лица
2022-07-07
Отмяна на разрешително за водоползване
2022-06-27
Информация по изпълнение на Договор № BG06RDNP001-19.408-0001-C01/ 2021 г. и АНЕКС № BG06RDNP001-19.408-0001-C0 2 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за Развитие на Селските Райони за периода 2014- 2020 г.,
2022-06-13
Оползотворяване на отпадъци с кодове и наименование от група 17 Отпадъци от строителство и събаряне на площадки, разположени на територията на област Благоевград” . от "БЕТОН" ЕООД
2022-05-05
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ
2022-03-15
Във връзка с изпълнението на проект: „Успешни мерки за интегриране на уязвими групи на територията на община Хаджидимово“
2022-03-11
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО
2022-03-03
Общинска програма за опазване на околната среда за период 2022-2027г
2022-01-27
Изграждане на къща за гости и сондажен кладенец с дълбочина 35- 40 метра в поземлен имот 14341.27.54 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на село Гайтаниново , община Хаджидимово, област Благоевград
2022-01-05
Заповеди издадени по реда на чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ
2021-12-17
Годишни отчети ЗЕЕ
2021-12-15
Изграждане на ферма от плаващи мрежени клетки
2021-12-06
Съобщение
2021-12-06
Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г.
2021-12-03
Информация по изпълнение на Договор № BG06RDNP001-19.254-0001-C01/2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за Развитие на Селските Райони за периода 2014- 2020 г.
2021-11-02
ПОКАНА
2021-11-02
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
2021-10-27
Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на 500 броя дребни преживни животни/ агнета и ярета/в поземлен имот с идентификатор 77058.12.70, местност „Нишанлии“ по одобрените кадастрални карта и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово, обл. Благоев
2021-10-18
Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост в община Хаджидимово за 2021 година
2021-10-14
Инвестиционно предложение
2021-09-28
Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 г.
2021-09-23
Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за периода 2021г.
2021-09-22
Обява за проучване на строителни материали ,подземни богатства по чл.2,ал.1,т.5 от ЗПБ в площ "Благовец",разположена в землищата на с.Лъки и Копривлен,община Хаджидимово,област Благоевград
2021-09-17
ОБЯВЛЕНИЕ
2021-09-17
ОБЯВЛЕНИЕ
2021-09-17
Инвестиционно предложение : Преценяване необходимостта от ОВОС за „Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в строителни обекти , разположени на територията на област Благоевград и Кюстендил
2021-09-17
Инвестиционно предложение : Преценяване необходимостта от ОВОС за „Открит рудник за добив за добив на скално – облицовъчни материали, на площ 89,3 дка на находище „Беслен “ в землището на с. Беслен, община Хаджидимово, област Благоевград
2021-08-20
Фотографска изложба “Красотата на родния край”
2021-08-19
ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на Кабелна захранваща линия НН 1 Kv
2021-07-30
Съобщение за преценяване необходимостта от ОВОС за ИП " Изграждане на фотоволтаична централа в местността „Попарата“ с. Блатска, община Хаджидимово
Архив на новините