Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ - 2024 г.

Новини 


 
News  Информация за изпълнение на проектно предложение по Административен договор № BG06RDNP001-19.467-0003-C01/2023 и АНЕКС № BG06RDNP001-19.467-0003-C02/2024г.

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за Развитие на Селските Райони за периода 2014- 2020 г., съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на Марка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на бенефициенти, възложители по ЗОП с проект: „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Хаджидимово, община Хаджидимово – - улица „Отец Паисий“ от О.Т. 306 до О.Т. 318, и от О.Т. 317 до О.Т. 271“

 Информираност - ТУК

    
Публикувано : 18.03.2024 / 12:47

Архив на новините