Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ - 2024 г.

Новини 


 
News  Анкетно проучване

Уважаеми госпожи и господа,

Сдружение „Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен -
Хаджидимово“ разработва Стратегия за Водено от общността местно развитие
(СВОМР) за програмен период 2023 - 2027 г., на територията на общините
Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

Консултирането с местната общност в процеса на разработване на
стратегията, както и проучването на потребностите и очакванията на
заинтересованите страни, са от ключово значение при прилагането на
подхода за ЛИДЕР/Водено от общностите местно развитие. Характерно за
подхода е планиране на местното развитие „отдолу-нагоре”, при което
местните хора поемат инициативата и управлението и съвместно определят
потребностите и потенциала за развитие на територията си, чрез
разработване и изпълнение на стратегия за интегрирано местно развитие...Публикувано : 21.06.2023 / 11:31Във връзка с това, Ви каним да се включите в анкетно проучване на
потребностите и потенциала на територията на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен
- Хаджидимово, с цел отчитане на мнението на заинтересованите страни и
участие в процеса на планиране, като гаранция, че Стратегията ще
отговаря на потребностите, очакванията и намеренията на представителите
на местната общност и ще отрази тяхното виждане за развитие на
територията.

Активното включване и участие в процеса на проучване и планиране е от
ключово значение при структуриране на приоритетите, целите, мерките и
критериите за подбор на проекти, които ще бъдат включени в новата
Стратегия за ВОМР.

Анкетата е достъпна на адрес: https://forms.gle/ckdyBrTUTyMaoDfq5

Разчитаме на Вашата активност, защото мнението на всеки един от Вас е
важно!

С уважение,

Екип на Сдружение „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“Анкетното проучване се провежда в рамките на Административен договор РД
- 50 -71/22.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по проект „Подготовка на СНЦ „Местна инициативна група - Гоце Делчев -
Гърмен - Хаджидимово“ за програмен период 2023 - 2027 г., който се
осъществява с финансовата подкрепа на подмярка 19.1 „Помощ за
подготвителни дейности“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”
от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.,
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони.

Архив на новините