Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ - 2024 г.

Новини 


Публикувано : 27.05.2024 / 14:10
News  Покана за информационно събитие

Акцент на информационното събитие са следните теми:
- „Подпомагане на много малки земеделски стопанства“ от СПРЗСР 2023– 2027г.;
- „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство“ от СПРЗСР 2023– 2027г.;
- Условия за изпълнение на одобрени проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020г.
- Условия за изпълнение на одобрени проекти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020г.;

По време на събитието експертите от НССЗ ще отговарят на въпроси, поставени от присъстващите, които са от тяхната компетентност.


 ПОКАНА
 Публикувано : 27.05.2024 / 14:05
News  ОБУЧЕНИЕ НА СИК

СЪОБЩЕНИЕ


До членовете на СИК в община Хаджидимово

Във връзка с провеждане на изборите за
членове на европейски парламент и за народно събрание на 09.06.2024Г. , Ви съобщаваме, че на 30.05.2024г. /четвъртък/ от 15.00 часа ще се проведе обучение за работа по методическите указания на ЦИК .
Людмил Терзиев
Кмет на община Хаджидимово

 Публикувано : 21.03.2024 / 14:08
News  Регистри

 ТУК
 Публикувано : 18.03.2024 / 12:47
News  Информация за изпълнение на проектно предложение по Административен договор № BG06RDNP001-19.467-0003-C01/2023 и АНЕКС № BG06RDNP001-19.467-0003-C02/2024г.

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за Развитие на Селските Райони за периода 2014- 2020 г., съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на Марка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на бенефициенти, възложители по ЗОП с проект: „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Хаджидимово, община Хаджидимово – - улица „Отец Паисий“ от О.Т. 306 до О.Т. 318, и от О.Т. 317 до О.Т. 271“

 Информираност - ТУК

    

 

Архив на новините